Επιχορηγημένο Σεμινάριο Αναδ με θέμα: "Υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης"

To CSR Cyprus σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΟΕΒ σχεδίασαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την "Υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης'. Τo σεμινάριο εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής σημασίας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 

Το σεμινάριο είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης με εστίαση στην κατανόηση των βασικών συστατικών για την ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης στη διαχείριση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με συνεχείς αναφορές στις πλέον επίκαιρες εξελίξεις στον χώρο. Αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη εκπαίδευση αναφορικά με την αξιοποίηση μεθοδολογιών και εργαλείων για τη διαμόρφωση της διοικητικής πρακτικής των σχετιζόμενων με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα θεμάτων, ως προϋπόθεση επιχειρηματικής βελτίωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης της εταιρικής διακυβέρνησης ή της εταιρικής στρατηγικής και της στρατηγικής επιμέρους θεμάτων διαχείρισης της βιωσιμότητας ή των σχέσεων της επιχείρησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός επιχείρησης και γενικότερα της διαχείρισης της εταιρικής υπευθυνότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν στελέγχη επιχειρήσεων μελών του CSR Cyprus ή/και της ΟΕΒ.

Στο πρόγραμμα αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες ενότητες:

  • Μετάβαση από τη δημιουργία κέρδους στη δημιουργία αξίας.
  • Ηθική εταιρική διακυβέρνηση και αλλαγή εταιρικής φιλοσοφίας. 
  • Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην επιδίωξη για βιώσιμη ανάπτυξη. 
  • Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ο ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών. 
  • Εργαλεία μέτρησης της στρατηγικής προσέγγισης της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
  • Σχετικά πλαίσια, πρότυπα, πιστοποιήσεις και δείκτες μέτρησης. 
  • Λογοδοσία στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ο ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
  • Επιχειρηματικά μετασχηματιστικά μοντέλα.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 20&21 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από ιδρυματική κατάρτιση διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση διάρκειας 4 ωρών. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ειδικός εμπειρογνώμων και εκπαιδευτής θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής 

20/11/2019