Σχετικά με μας

Το CSR Cyprus ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου (αριθμός μητρώου 4583) και αποτελεί το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της ΕΚΕ και η προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα μέλη του CSR Cyprus ωφελούνται από τη συμμετοχή τους έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να προβάλουν τις δράσεις τους σχετικά με την ΕΚΕ μέσω των καναλιών επικοινωνίας που διαθέτει το Δίκτυο (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κα.), να συμμετέχουν από κοινού με άλλες επιχειρήσεις στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων (κοινές κοινωνικές δράσεις, εταιρικός εθελοντισμός, κ.α.), να παρίστανται σε τακτικές συναντήσεις μελών για ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται με πρωτοβουλία του Δικτύου, να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ΕΚΕ και να ωφελούνται από τη συμμετοχή του Δικτύου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, κλπ. Το δίκτυο εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις μέλη του στο δημόσιο διάλογο με την πολιτεία σχετικά με θέματα ΕΚΕ και συμμετέχει ως μέλος σε σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. CSR Europe).

Μέλη του CSR Cyprus μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, ημικρατικοί οργανισμοί, κλπ), συλλογικοί φορείς, οργανώσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου όπως και μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχους συναφείς με αυτούς του Σωματείου και οι οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών: τα πλήρη μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη.