Η Ατζέντα 2030

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Τον Σεπτέμβριο του 2015 υιοθετήθηκε από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ένα κοινό σχέδιο, την Ατζέντα 2030, για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, χαράσσοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας.

Η Ατζέντα 2030 αποτελείται ουσιαστικά από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 ειδικότερους που σχετίζονται άμεσα με αυτούς και αφορούν στις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης προκλήσεις της εποχής μας . Οι ΣΒΑ ξεκάθαρα προσδιορίζουν τον κόσμο που θέλουμε και ισχύουν για όλα τα έθνη ανεξαιρέτως.


Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030, οι κυβερνήσεις όλων των χωρών έχουν πρακτικά αναλάβει την ευθύνη να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν δράσεις και ενέργειες που θα καταστίσουν εφικτή την επίτευξη των 17 ΣΒΑ. Αναμένεται από τις κυβερνήσεις να καθορίσουν εθνικά σχέδια εφαρμογής, να αναλάβουν δράσεις για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και να ενημερώσουν σχετικά τόσο την κοινωνία των πολιτών όσο και την επιχειρηματική κοινότητα ως προς τη σημασία αυτής της ατζέντας.


Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η επίτευξη των ΣΒΑ απαιτεί και την ενεργή συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου, του οποίου η δράση και οι πρωτοβουλίες θα αποτελέσουν κλειδί για την επιτυχία. Μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, των νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας που θα αναδειχθούν, των επενδύσεων με υπευθυνότητα, των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης συνεργασιών είναι δυνατό η κάθε επιχείρηση να διαδραματίσει έναν ρόλο στην επίτευξη αυτής της μετασχηματιστικής αλλαγής και των φιλόδοξων ΣΒΑ. Η επικέντρωση των επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ θα ενισχύσει τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.