Εγγραφή

Το CSR Cyprus ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου (αριθμός μητρώου 4583) και μέλη του μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, ημικρατικοί οργανισμοί, κλπ), συλλογικοί φορείς και οργανώσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς επίσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχους συναφείς με αυτούς του Σωματείου και οι οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών: τα Πλήρη μέλη και τα Συνδεδεμένα μέλη.

Πλήρη Μέλη

Πλήρες Μέλος εγγράφεται οποιοδήποτε επιχείρηση ή οργανισμός εφόσον εγκριθεί η Αίτηση Εγγραφής του από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρουμένης της καταβολής της ετήσιας Συνδρομής Πλήρους Μέλους.

Συνδεδεμένα Μέλη

Συνδεδεμένο Μέλος εγγράφεται οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμός εφόσον εγκριθεί η Αίτηση Εγγραφής του από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρουμένης της καταβολής της ετήσιας Συνδρομής Συνδεδεμένου.

Επιχειρήσεις που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (corporate social responsibility), τη βιωσιμότητα (sustainability) και την επαλήθευση απολογισμών βιωσιμότητας (reporting verification) καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο Σωματείο μόνο ως Συνδεδεμένα Μέλη.

Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα εκλογής, ή ψήφου επί οποιουδήποτε θέματος, ή ψηφίσματος τίθεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση αλλά δύναται να προσκαλούνται κατ’ επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και να εκφέρουν τις απόψεις τους.

Εγγραφή στο CSR Cyprus

Τα βήματα για την εγγραφή μέλους είναι τα εξής:

  • Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους
  • Αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης στο CSR Cyprus υπογεγραμμένη και με την σφραγίδα της επιχείρησης / φορέα

Ετήσια Συνδρομή

Η τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι: 850€ για τα Πλήρη Μέλη ενώ για τα Συνδεδεμένα Μέλη είναι 500€.