Ίδρυση

Μέχρι το 2016 στην Κύπρο απουσίαζε η οργανωμένη λειτουργία ενός Δικτύου επιχειρήσεων με ευαισθητοποίηση και ενασχόληση σε θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με αφορμή τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Growing on Ethics, το οποίο μεταξύ άλλων είχε θέσει ως στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων ΕΚΕ στις χώρες που δεν είχαν αναπτυχθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες, και αφού στα μέσα του 2015 εντοπίστηκε η ανάγκη για ανάπτυξη ενός τοπικού Δικτύου, ξεκίνησαν οι σχετικές προσπάθειες με σκοπό τη δημιουργία Δικτύου ΕΚΕ στην Κύπρο .

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τις κυπριακές επιχειρήσεις και έτσι στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε διερευνητική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερες από 30 επιχειρήσεις. Στη συνάντηση αναδείχθηκε το ενεργό ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για το θέμα παράλληλα με τη βούλησή τους για συνέχιση του εγχειρήματος.  Η συνάντηση, επίσης, ανέδειξε την αναγκαιότητα ο υπό σύσταση φορέας να έχει τη μορφή Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν εθελοντικά με την ιδιότητα του μέλους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.

Στη διερευνητική αυτή συνάντηση αποφασίστηκε ότι μέριμνα του Δικτύου θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση κοινής αντίληψης για την ΕΚΕ στην Κύπρο, μέσω παροχής σχετικής ενημέρωσης των μελών του, ενεργειών ευαισθητοποίησης της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας και ενίσχυσης των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα.

Στις 9 Δεκεμβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων 24 επιχειρήσεων και αποφασίστηκε η σύσταση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) με κύριους στόχους [α] την οριστικοποίηση της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και τη λογοτύπηση αυτού, [β] την οριστικοποίηση του σχεδίου καταστατικού, την η αποστολή του προς έγκριση από το σύνολο των μελών και την υποβολή του στις αρμόδιες κρατικές αρχές, [γ] τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, και [δ] τη διασύνδεση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των παρευρισκόμενων μελών η ΠΔΕ στελεχώθηκε από τους κ.κ.:

  1. Ανδρέα Ιωαννίδη – ΑΗΚ
  2. Νίκο Ρωσσίδη - Medochemie
  3. Θεόδουλο Μακρυγιάννη – CYTA
  4. Κυριάκο Παρπούνα – Green-Dot Cyprus
  5. Μάριο Φιλίππου – Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
  6. Χριστίνα Κοκκάλου – Insights Market Research Ltd
  7. Ανδρέα Σαββίδη – Cyprus Healthcare Group
  8. Σοφούλη Νικολάου – LGS Handling
  9. Αλέξανδρο Αντωναρά - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η καταστατική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2016 παρουσία εκπροσώπων των ιδρυτικών μελών του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus). Ιδρυτικά μέλη του CSR Cyprus αποτέλεσαν οι παρακάτω επιχειρήσεις/οργανισμοί:

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
Ελληνική Τράπεζα
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μ. Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Τραπεζα Κύπρου
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου)
Carrefour (Κύπρου)
Cyprus Healthcare Group
Eurobank Cyprus
Green Dot Cyprus
IMH
infoCREDIT Group
Insights Market Research (IMR)
LGS Handling
Medochemie
Petrolina (Holdings) Public Limited
Photos Photiades Group
Premier Shukuroglou
Remedica Ltd
The Cyprus Institute

Στις 10 Νοεμβρίου 2016 εγκρίθηκε η ίδρυση του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Cyprus Network for Corporate Social Responsibility) με αριθμό μητρώου 4583 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972.

Το CSR Cyprus από τον Απρίλιο του 2017 είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe, του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού Δικτύου για την ΕΚΕ, με περισσότερες από 50 μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ως μέλη του και με ένα εκτεταμένο δίκτυο εθνικών εταίρων σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης.