Κοινές Δράσεις Μελών

Ένας από τους βασικούς στόχους του CSR Cyprus είναι η παροχή προς τα μέλη του της δυνατότητας να συμμετέχουν από κοινού με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ΕΚΕ μεγιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την θετική επίδραση (impact) των κοινών δράσεων.

Μέσω των ευκαιριών δικτύωσης που παρέχει το CSR Cyprus στα μέλη του, είναι εφικτή η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη των μελών και η ανάπτυξη κοινών δράσεων και προγραμμάτων που θα μπορούσαν να επιφέρουν τη μέγιστη δυνατή θετική επίδραση.

Άλλωστε, η ενθάρρυνση και προώθηση αποτελεσματικών συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, που κινητοποιούν και μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνολογία και τους χρηματοδοτικούς πόρους, αποτελούν υπο-στόχους (17.16 κι 17.17) της Ατζέντας 2030 προκειμένου να στηριχθεί η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις χώρες, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες.

Στο τμήμα αυτό της ιστοσελίδας θα παρουσιάζονται προγράμματα και δράσεις ΕΚΕ που θα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τη συνεργασία μεταξύ μελών του CSR Cyprus.