Ο Ορισμός της ΕΚΕ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως έννοια, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι σχετικά καινούργια στο επιχειρησιακό πεδίο και κατά συνέπεια διαρκώς εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται. Ορισμένοι από τους ορισμούς που της έχουν αποδοθεί κατά καιρούς είναι και οι ακόλουθοι:

  • “η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα» (WBCD, 1998).
  • “η εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων για διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο” (International Chamber of Commerce, 2002).
  • “η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και στις συναλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001).
  • «η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011).

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες, που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. επικεντρώνεται σε δράσεις, με εθελοντικό χαρακτήρα, πάνω και πέρα από το νομικό πλαίσιο, στοχεύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές λειτουργίες (μέτοχοι, εργαζόμενοι), αλλά και στο περιβάλλον και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πολιτεία, καταναλωτές, προμηθευτές κλπ) κατά τη διάδρασή της μαζί τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, ο ορισμός της ΕΚΕ αποτελεί μια αντανάκλαση του τι κατανοούμε σχετικά με την έννοια της ΕΚΕ με σκοπό να οριοθετήσουμε τα διαφορετικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτή.

Κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός είναι αυτός που, επιπρόσθετα στην πλήρη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία (δηλαδή γενική και ειδική), περιλαμβάνει στην καθημερινή του διαχείριση, στις δραστηριότητες,  στη φιλοσοφία και στη στρατηγική του τις βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης τόσο στις δεοντολογικές και κοινωνικές πτυχές του όσο και στις οικονομικές και περιβαλλοντικές του πτυχές καθώς επίσης και στη σχέση του με τους εργοδοτούμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες ή με εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες του οργανισμού ή βασίζονται σε αυτόν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί απλώς μια νομική υποχρέωση του οργανισμού και δεν επηρεάζει τους οικονομικούς του στόχους. Μάλλον αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων και παρατηρήσιμων και μετρήσιμων διαδικασιών που θεωρούν εξίσου σημαντικά τα συμφέροντα των μετόχων και των ανθρώπων καθώς και  τα οφέλη προς την κοινωνία, την κοινότητα και το περιβάλλον. Ο απώτερος σκοπός της ΕΚΕ είναι να προσφέρει αξιοπρέπεια και κοινωνική συνάφεια στις δραστηριότητες του οργανισμού ενσωματώνοντάς τον σε ένα ευρύτερο εθνικό και διεθνές κίνημα, το οποίο αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη ως ένα οικονομικό εμπόδιο στην κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, αν αυτή συντελεστεί πριν προηγηθεί η αναζήτηση μέσω ειδικών, παρατηρήσιμων και ελέγξιμων πρακτικών, οι οποίες προς το παρόν δείχνουν ότι η ανάπτυξη των κοινωνιών μπορεί να επιτευχθεί μέσω προηγμένων μορφών διαχείρισης βάση των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. οι μέτοχοι, οι συνεργάτες, οι συντεχνίες, οι δήμοι, οι τοπικές κοινότητες,  οι προμηθευτές) κατέχουν έναν αναντικατάστατο ρόλο. 

Η ΕΚΕ ( ανεξάρτητα από τον εκάστοτε ορισμό, που της δίνουμε) ενσωματώνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά:

1) Αυτοδέσμευση των ίδιων των επιχειρήσεων
2) Διάρκεια και συνέχεια στην εφαρμογή της
3) Συσχέτιση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εντέλει οικονομικά θέματα
4) Συμπερίληψη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
5) Αλληλοτροφοδότηση με το στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο
6) Διασύνδεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης με υπεύθυνο τρόπο

Η έννοια της ΕΚΕ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία επηρεάζει ή επηρεάζεται από αυτά μέσα από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.