Πρωτοβουλίες σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Ευθύνη

1972 - Έκθεση Meadows για τα όρια της ανάπτυξης

1972 – Συνέδριο της Στοκχόλμης, η πρώτη κοινή ανάλυση διαφορετικών κρατών αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ανάπτυξης

1976 - Κατευθυντήριες Οδηγίες για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις του Ο.Ο.Σ.Α., που υπογράφηκαν το 2003 από 37 χώρες.

1977 – Τριμερής Διακήρυξη των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Πολιτικής

1987 - Έκθεση Brundtland, σχετικά με την ασυμβατότητα μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης και των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης ρεύματος

1992 – Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν τον όρο «Βιώσιμη Ανάπτυξη».

1992 – Συνδιάσκεψη Κορυφής του Ρίο, γνωστή και ως Συνδιάσκεψη Κορυφής για τη Γη, κατά τη διάρκεια της οποίας υιοθετήθηκε η Ατζέντα 21, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για όλες τις κυβερνήσεις, και τρεις συμβάσεις (κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα και ερημοποίηση).

1995 – Δημιουργία του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

1995 – Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης,  στην οποία επικυρώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι τρεις άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης.

1997 - Πρωτόκολλο του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές

1999 - 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον

2000 – Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας, στην οποία ορίστηκε το πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας για ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

2001 - Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, όπου τίθενται τα θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπων.  

2002 – Έκδοση της Πράσινης Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση ενός πλαισίου σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών

Σύνοδος Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου συμφωνήθηκε μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των τριών αξόνων της βιώσιμης ανάπτυξης.

2004 - Οικοδόμηση του Κοινού μας Μέλλοντος, ανακοίνωση στην οποία η βιώσιμη ανάπτυξη αναδεικνύεται ως προτεραιότητα.

2005 – Εαρινό Συμβούλιο, κατά το οποίο η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και να ενδυναμώσει τις καινοτόμες δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

2007 – Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: μια νέα συνεργασία

2010 – Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης, η οποία ορίστηκε ως Ευρώπη 2020 και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την ανάπτυξη: έξυπνη, βιώσιμη και συνολική (χωρίς αποκλεισμούς).

2011 - Ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ 2011-14 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» - μια καινούργια ευρύτερη θεώρηση της ΕΚΕ αποκλειστικά εστιασμένη στις δεσμεύσεις των εταιρειών. Ταυτόχρονα, περιέλαβε και άλλα, εντελώς καινούργια πρότυπα ΕΚΕ όπως το ISO 26000, και την Πρωτοβουλία Οικουμενικού Συμφώνου. Η ΕΚΕ είναι «η ευθύνη των εταιρειών για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία».

2014 – Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ

Με τη θέσπιση της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ προωθείται από την ΕΕ η ελάχιστη νομική απαίτηση για ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας να υποβάλουν μη χρηματοοικονομική κατάσταση όπου δημοσιοποιούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες. Απαραίτητος σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ορθολογική ένταξη της ΕΚΕ στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων έτσι ώστε να υπάρχει αλλαγή στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μέσω του συνδυασμού της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας με την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Κύπρο η ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Μαΐου 2017.

2015 – Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030

Τον Σεπτέμβριο του 2015, και τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας.

Στο επίκεντρο της «Ατζέντας 2030» είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) και 169 ειδικότεροι (targets) που σχετίζονται με αυτούς και αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης. Οι SDGs προσδιορίζουν με καθαρότητα τον κόσμο που θέλουμε και ισχύουν για όλα τα έθνη, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.