Συνεργασίες

Εθνικός Εταίρος του CSR Europe

Το CSR Cyprus από τον Απρίλιο του 2017 είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe, του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού Δικτύου για την ΕΚΕ, με περισσότερες από 50 μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ως μέλη του και με ένα εκτεταμένο δίκτυο εθνικών εταίρων σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης.

Το CSR Europe, προωθεί την υιοθέτηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Συνοχής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο απευθυνόμενο, μέσω του δικτύου εθνικών του εταίρων, σε περισσότερες από 12.000 επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς και παροχής υποστήριξης όλων εκείνων των επιχειρήσεων που προσεγγίζουν την βιωσιμότητά τους συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της κοινωνίας και το σεβασμό του περιβάλλοντος.
Η συνεργασία του CSR Cyprus με το CSR Europe καθώς και με τους λοιπούς εθνικούς  εταίρους είναι ιδιαίτερα στενή και υλοποιείται μέσω συνεργασιών για τη διοργάνωση κοινών συναντήσεων και εκδηλώσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης κοινών έργων και προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact4Youth), κ.α.
Παράλληλα, τα εθνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στην ευρύτερη διαβούλευση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, για θέματα που σχετίζονται με την ΕΚΕ και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής οργάνωσης και περαιτέρω ανάπτυξής του, το CSR Cyprus συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων έχοντας ενταχθεί στις τάξεις της ως επαγγελματικό σωματείο, λαμβάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ποικίλες υπηρεσίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων, επικοινωνίας, κλπ.

 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Το CSR Cyprus συνεργάζεται στενά με τη ΓΔ ΕΠΣΑ η οποία αποτελεί την αρμόδια δημόσια αρχή και συντονιστικό φορέα από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης, για την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εντάσσονται, μέχρι σήμερα, δράσεις ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ (π.χ. Συνέδριο ΕΚΕ “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Ιούνιος 2017), συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για θέματα ΕΚΕ καθώς και σε στοχευμένες διαβουλεύσεις μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου), συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση καθώς και τακτική επικοινωνία, μέσα από την οποία διερευνώνται και αξιολογούνται τυχόν ανάγκες και προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία.     

Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο της σε θέματα ΕΚΕ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ.