Τι απαιτείται από τις επιχειρήσεις

5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ πέντε (5) είναι τα βασικά βήματα / απαιτήσεις για την αποτελεσματική ενασχόληση των επιχειρήσεων με τους ΣΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται η κατάλληλη Ηγεσία, απαιτείται υπεύθυνη δράση, ανάπτυξη συνεργασιών, εύρεση ευκαιριών και τέλος διαφάνεια.

1) Ηγεσία

Οι ηγεσίες των επιχειρήσεων θα πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα μέσα στην ίδια την επιχείρηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι σημαντική.  

Η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές λειτουργίες και στρατηγικές απαιτεί δέσμευση των επιχειρήσεων στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης. Αυτό σημαίνει την παρακίνηση για ανάληψη δράσεων σε τομείς-κλειδιά με τον προσδιορισμό φιλόδοξων στόχων, την προσαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών και στρατηγικών, την εναρμόνιση των θεμάτων διακυβέρνησης, την κατάρτιση και κινητροδότηση των εργαζομένων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη λογοδοσία για τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μακροπρόθεσμο όραμα και δέσμευση σε συνεχείς προσπάθειες, τόσο για να εξασφαλισθεί η πρόοδος, όσο για να εναρμονίζεται το βήμα με εκείνα ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου.


2) Υπεύθυνη Δράση

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν με προσοχή κάθε επιχειρηματικό ρίσκο συνδεδεμένο με τον κάθε ΣΒΑ και να προσαρμόζουν  τις επιχειρηματικές πρακτικές τους, ώστε να αποφεύγουν την πρόκληση ζημιάς.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά με τις αξίες και την κουλτούρα της επιχείρησης. Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου ΟΗΕ παρέχουν έναν οικουμενικό ορισμό της υπεύθυνης επιχείρησης, καλώντας όλες τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε, κατ’ ελάχιστον, να σέβονται τις βασικές αρχές και ευθύνες στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της διαφθοράς.   Στην πράξη, αυτό απαιτεί τη διασφάλιση, ότι μια επιχείρηση εντοπίζει, προλαμβάνει, μετριάζει και αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε αρνητική επίπτωση που έχει στην κοινωνία και στο περιβάλλον και εδραιώνει μια κουλτούρα ακεραιότητας και συμμόρφωσης.

Οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου ΟΗΕ αποτελούν τα θεμέλια για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να προωθήσει τους ΣΒΑ. Με την ενσωμάτωση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στις στρατηγικές, πολιτικές και διαδικασίες τους, οι επιχειρήσεις όχι μόνο αναλαμβάνουν τις βασικές τους ευθύνες προς τους ανθρώπους και τον πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα θέτουν τις βάσεις για επιτυχία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.


3) Συνεργασία

Κανένα τμήμα της κοινωνίας δεν είναι σε θέση να επιτύχει από μόνο του τους ΣΒΑ.

Οι επιχειρήσεις, ολοένα και περισσότερο, συνειδητοποιούν, ότι πρέπει να συνεργαστούν και να επενδύσουν από κοινού σε λύσεις για κοινά διαμοιραζόμενες προκλήσεις. Σε μία μεγάλη μεταστροφή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, οι ομάδες των συμμετόχων – περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων, επενδυτών, κυβερνήσεων, οργανώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων – με αυξανόμενους ρυθμούς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη κοινών στόχων καλύπτοντας κάθε ειδικότερη πτυχή των στόχων της κοινωνίας από την εξάλειψη της φτώχειας και τη διασφάλιση της ειρήνης μέχρι την αντιμετώπιση καταστροφών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα. Για τις επιχειρήσεις, τούτο υποδηλώνει επίσης την θέλησή τους να προχωρήσουν σε προσεγγίσεις πέραν της πρωτοπορίας και να δημιουργήσουν συνεργασίες και κοινές δράσεις, που συνενώνουν δυνάμειςδιαμοιράζονται τους κινδύνους και επιζητούν την ανεύρεση λύσεων πιο γρήγορα.


4) Εύρεση Ευκαιριών

Στα επόμενα χρόνια αναμένεται να διαμορφωθεί περιβάλλον τεράστιων ευκαιριών για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις, καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια πρόκειται να επενδυθούν σε έργα (δημόσια και ιδιωτικά) που θα στοχεύουν στην επίτευξη των ΣΒΑ.

Οι παγκόσμιες  προκλήσεις – από το κλίμα και τις κρίσεις για την επάρκεια νερού και τροφίμων μέχρι την φτώχεια, τις πολεμικές συρράξεις και την ανισότητα – έχουν ανάγκη από λύσεις τις οποίες ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει, αντιπροσωπεύοντας μία πολύ μεγάλη και πλατιά αγορά για επιχειρηματική καινοτομία. Τα Δίκτυα του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ συνεργάζονται με επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους στα ζητήματα αυτά και στη συνέχεια να προχωρήσουν παραπέρα δίνοντας λύσεις.

Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί ενδεχομένως να μετασχηματίσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να υπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας και να μπουν σε νέες αγορές, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούν να επιτυγχάνουν την εταιρική τους ανάπτυξη και επιτυχία.

Όλοι οι ΣΒΑ είναι πιθανόν να μην ενδιαφέρουν την κάθε μεμονωμένη επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν μια αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, των κινδύνων και των ευκαιριών – έχοντας ως βασικά κριτήρια τον τομέα και την γεωγραφική θέση της δραστηριότητάς τους – προκειμένου να προσδιορίσουν τους πιο σημαντικούς και στρατηγικούς στόχους με τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον να ασχοληθούν.


5) Διαφάνεια

Η λογοδοσία και υποβολή απολογισμών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τρόπο διαφανή και δημόσιο είναι θεμελιώδης υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που είναι αφοσιωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένας αριθμός ενδιαφερόμενων μερών – από τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές μέχρι τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών – πιέζουν τις επιχειρήσεις για περισσότερη διαφάνεια. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ απαιτεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να υποβάλουν την ετήσια Αναφορά Προόδου (Communication on Progress – COP), στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι δράσεις τους για ενσωμάτωση των 10 Αρχών στη στρατηγική και τις λειτουργίες τους, καθώς και οι προσπάθειές τους να στηρίξουν τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Επιπλέον, όταν οι επιχειρήσεις θέτουν στόχους και παρέχουν δεσμεύσεις, για να προωθήσουν τους ΣΒΑ, η υποβολή της Αναφοράς αποδεικνύει την ανάληψη της ευθύνης για τις υποσχέσεις στις οποίες είχαν προβεί. Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η εξεύρεση τρόπων για μέτρηση των επιπτώσεων βιώσιμης ανάπτυξης, κάτι που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό αποτελεσματικών εταιρικών στρατηγικών, στην πληροφόρηση και τον διάλογο με την κοινωνία και τους συμμετόχους και στην καθοδήγηση των επενδυτών κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.