Τι είναι και τι δεν είναι ΕΚΕ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ:

  • Απλά και μόνον η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις είναι προαπαιτούμενα  για τη νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Κάτω από το φάσμα της ΕΚΕ τοποθετούνται δράσεις που είναι πέρα από εκείνες που προβλέπονται από νόμους.
  • Φιλανθρωπία και εμπορική χορηγία. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η ΕΚΕ δεν καλύπτει πλέον μόνον φιλανθρωπικές δράσεις και οπωσδήποτε δεν καλύπτει εμπορικές χορηγίες, μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις προβάλλουν το σήμα ή τα προϊόντα τους.
  • Δημόσιες σχέσεις. Μπορεί τα όρια κάποιων δράσεων ΕΚΕ και δημοσίων σχέσεων να εφάπτονται ή να επικαλύπτονται, αλλά είναι βέβαιο ότι μια επιχείρηση δεν ενσωματώνει μέσα στις στρατηγικές της την ΕΚΕ απλά και μόνο για να κάνει δημόσιες σχέσεις.
  • Αντίφαση στον κύριο επιχειρηματικό σκοπό που είναι η παραγωγή πλούτου. Ο βασικός λόγος ύπαρξης μιας επιχείρησης είναι η παραγωγή οφέλους προς τους μετόχους ή τους ιδιοκτήτες της. Όμως, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και περιέχουν κοινωνική ευαισθησία
  • Λόγια αλλά πράξεις. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένουν από τις επιχειρήσεις απτά, χειροπιαστά αποτελέσματα των εξαγγελιών τους.


ΕΙΝΑΙ:

  • Πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου. Επενδύει στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που δημιουργεί ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη ύστερα από διαφανή, ισότιμο και συνεχή διάλογο.
  • Δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, παρέχοντας πλαίσιο ευκαιριών για συνέργειες και συνεχείς βελτιώσεις, όπου η κατανόηση των αναγκών όλων των μερών είναι επιβεβλημένη για την εφαρμογή οποιωνδήποτε δράσεων.
  • ‘‘Επένδυση’’ που αποφέρει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα, αλλά φαίνονται μέσα από την καθημερινότητα όλων.
  • Πηγή καινοτομίας. Διευκολύνει στη δημιουργία λύσεων που, αν αξιοποιηθούν, επιφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παρέχει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, μια περιοχή, ένας κλάδος ή η κοινωνία γενικότερα όπως, π.χ. η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ.